Otázky a odpovede

Odpovede na Vaše najčastejšie otázky

1Mám záujem o nový kurz. Aký je postup?

Záujemcovia o nový kurz môžu navštíviť naše kancelárie, kde im osobne odovzdáme potrebné tlačivá na začatie kurzu a radi zodpovieme prípadné otázky. Všetky tlačivá si však môžu stiahnuť aj z našej www stránky.

Podmienkou pre zaradenie do kurzu na získanie vodičského oprávnenia (VO) skupiny A, B, BE, T je priniesť, maximálne do termínu otvorenia nového kurzu, osobne do kancelárie dve tlačivá – „PRIHLÁŠKU DO KURZU“ a „ŽIADOSŤ O UDELENIE VO“.

Prihlášku“ vyplní čitateľne iba žiadateľ (ak nemá 18 rokov, dolu podpisuje aj jeho zákonný zástupca). Nezabudne pritom uviesť aj telefónne číslo a emailovú adresu.

Na 1. strane vyplnenú „Žiadosť“, (POZOR – bez dátumu a vytlačenú na jednu A4 obojstranne) – potvrdí účastník kurzu na zadnej strane u svojho všeobecného lekára. Ten odobrí, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo (pozn. poplatok u lekára sa pohybuje okolo 20 Eur).

Podmienkou pre zaradenie do kurzu na získanie VO skupiny C, CE, D, DE je navyše „Psychotest“. Toto tlačivo dáva dopravný psychológ (pozn. poplatok okolo 80 Eur).

Spolu s vyplnenými a potvrdenými tlačivami k nám účastníci prinesú aj zálohu približne vo výške tretiny kurzovného. Záujemcovia sú zaraďovaní do kurzov podľa dátumu odovzdania prihlášky.

Potrebné PDF dokumenty na stiahnutie

2Ako prebieha výcvik?

Výcvik v Autoškole Ľubomír Líška s.r.o. pozostáva z teoretickej časti, trenažéra a praktických jázd.

Výučba teórie býva väčšinou 2 krát týždenne (pondelky a stredy, alt. utorky a štvrtky, záleží od kurzu) v rozsahu 135 minút/1 deň v popoludňajších hodinách s kvalifikovanými a skúsenými inštruktormi. Všetky učebne sú vybavené kvalitnými učebnými pomôckami.

Ako jedna z mála autoškôl vlastníme 6 moderných digitálnych autotrenažérov. Výhodou absolvovanie prvých „jázd“ na autotrenažéri je, že žiaci získajú základné vedomosti a návyky pri ovládaní motorového vozidla bez stresov a bezpečnostného rizika v cestnej premávke.

Praktické jazdy sa začínajú na autocvičisku v našom vlastnom areáli. Všetky jazdy si uchádzači plánujú individuálne, po dohode s inštruktorom. Jazdy je možné začať a ukončiť na žiakom požadovanom mieste v rámci mesta. Inštruktori sú k dispozícii už od 6:00 hod. počas celého dňa 7 dní v týždni.

Súčasťou výcviku je aj absolvovanie predpísaného počtu hodín praktickej údržby a kurz prvej pomoci.

3Ako prebiehajú skúšky?

Pre získanie vodičského preukazu musí uchádzať úspešne absolvovať záverečné skúšky na udelenie vodičského oprávnenia. Pred každou skúškou môžu u nás uchádzači využiť zadarmo jazdu na cvičisku.

Skúšky prebiehajú za účasti policajtov a pozostávajú z 3 častí:

 • preskúšanie z pravidiel cestnej premávky elektronicky formou testu v Klientskom centre - okresný dopravný inšpektorát (dĺžka trvania 30 min.)
 • jazda na autocvičisku (slalom dopredu a parkovanie)
 • jazda v cestnej premávke (dĺžka trvania cca 25 min.)

Po úspešnom zvládnutí skúšok podáva žiadateľ "Žiadosť o vydanie vodičského preukazu" v Žiline na Klientskom centre (budova Europalace) – oddelenie dokladov.

4Vodičský kurz na skup. B už v 16-tich?

Vodičský kurz na skupinu B môžu žiaci začať už v 16-tich rokoch. Jedinou podmienkou je, aby uchádzači o VO absolvovali skúšky až v 17-tich. Kým dovŕšia vek 18 rokov môžu jazdiť za prítomnosti spolujazdca, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 • musí byť držiteľom VO skupiny B najmenej 10 rokov,
 • musí byť zapísaný orgánom Policajného zboru SR v evidencii vodičov ako spolujazdec.

Pozn.: odporúčame prihlásiť sa na kurz cca 3 mesiace predtým, ako žiadatelia oslávia svoje 17. narodeniny.

5Čo znamená rozšírenie zo skupiny A1/A2 resp. z A2/A?

Ak vie žiadateľ potvrdiť čestným vyhlásením (moment. len podpisom na Žiadosti ku skúškam, osobitné tlačivo už netreba dokladovať), že má na motorke kategórie A1 (do 125 cm3 a 11 kW) resp. A2 (do 35 kW) prax min. 2 roky, existujú 2 možnosti ako získať vyššiu skupinu A2 resp A:

 • Osobitný výcvik (OVA) zahŕňa 11 hod teórie a 8 hodín jázd.
  Cena výcviku: od 350,- eur + správny poplatok kolok 14,- eur.
  Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby vydá autoškola žiakovi „Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku“. Po jeho doručení dopravnému inšpektorátu čaká žiak na udelenie vodičského oprávnenia.
  Táto varianta je bez skúšky, no časovo aj finančne náročnejšia ako osobitná skúška.
 • Osobitná skúška z jazdy (OSA) zahŕňa len skúšku z jazdy na cvičisku a v premávke (bez testu), a predtým cvičnú dvojhodinovku za účelom oboznámenia sa s motorkou, s ktorou bude žiadateľ vykonávať skúšku (možnosť dokúpenia aj ďalších doplnkových jázd).
  Cena výcviku: od 180,- eur + kolok 25 eur (treba odovzdať autoškole pred prihlásením na skúšky).
  Osobitná skúška je rýchlejšia a finančne menej náročná ako osobitný výcvik.

Pred začatím ktorejkoľvek varianty musí uchádzač odovzdať v autoškole tlačivo „Žiadosť o udelenie VO“ potvrdené na zadnej strane všeobecným lekárom (tlačivo dostane u nás v autoškole, alebo si ho môže vytlačiť obojstranne na jeden list A4 z našej internetovej stránky). S potvrdenou žiadosťou k nám prinesie aj čitateľne vyplnenú "Prihlášku" (tlačivo si môže takisto vytlačiť z našej stránky) a platbu. V prípade osobitnej skúšky môže záujemca rovno priniesť aj kolok z klientskeho centra (nie z pošty).

Potrebné PDF dokumenty na stiahnutie

6Čo znamená rozšírenie zo skupiny B/B-HK 96?

Vodič s VO skupiny B-HK 96 (harmonizovaný kód 96) môže viesť jazdnú súpravu do 4250 kg, ktorá je zložená z motorového vozidla do 3500 kg + príves (pozn. v tomto prípade môže byť vozík aj väčší ako 750 kg, ak celková jazdná súprava sa zmestí do hodnoty 4250 kg vrátane).

Existujú 2 možnosti ako skupinu B-HK96 získať:

 • Osobitný výcvik (OVE) zahŕňa 11 hod teórie a 6 hodín jázd na súprave (momentálne Peugeot Boxer s vozíkom).
  Cena výcviku: od 400,- eur + správny poplatok kolok 14,- eur.
  Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby vydá autoškola žiakovi „Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku“. Po jeho doručení dopravnému inšpektorátu čaká žiak na udelenie vodičského oprávnenia.
  Táto varianta je bez skúšky, no časovo aj finančne náročnejšia ako osobitná skúška.
 • Osobitná skúška z jazdy (OSE) zahŕňa len skúšku z jazdy na cvičisku a v premávke (bez testu), a predtým cvičnú dvojhodinovku za účelom oboznámenia sa s jazdnou súpravou, s ktorou bude žiadateľ vykonávať skúšku (možnosť dokúpenia aj ďalších doplnkových jázd).
  Cena výcviku: od 180,- eur + kolok 50 eur (treba odovzdať autoškole pred prihlásením na skúšky).
  Osobitná skúška je rýchlejšia a finančne menej náročná ako osobitný výcvik.

Pred začatím ktorejkoľvek varianty musí uchádzač odovzdať v autoškole tlačivo „Žiadosť o udelenie VO“ potvrdené na zadnej strane všeobecným lekárom (tlačivo dostane u nás v autoškole, alebo si ho môže vytlačiť obojstranne na jeden list A4 z našej internetovej stránky). S potvrdenou žiadosťou k nám prinesie aj čitateľne vyplnenú "Prihlášku" (tlačivo si môže takisto vytlačiť z našej stránky) a platbu. V prípade osobitnej skúšky môže záujemca rovno priniesť aj kolok z klientskeho centra (nie z pošty).

Potrebné PDF dokumenty na stiahnutie

7Aký vozík je možné ťahať s vodičským oprávnením skupiny B? Je potrebná diaľničná známka na vozík?

Často dostávame otázku, aký prívesný vozík môže vodič s vodičským oprávnením skupiny B ťahať, resp. aký vodičský preukaz potrebuje, ak si chce nejaký konkrétny vozík kúpiť alebo požičať.

Jazdná súprava, na vedenie ktorej postačuje vodičské oprávnenie skupiny B, môže byť zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť (tzn. maximálna celková hmotnosť vozidla zapísaná v technickom preukaze):

nepresahuje 750 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg,

presahuje 750 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg alebo,

presahuje 750 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3500 kg, ale nepresahuje 4250 kg (takáto jazdná súprava môže byť vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, len ak absolvoval osobitný výcvik v autoškole alebo zložil osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla - tzn. je držiteľom vodičského oprávnenia B s harmonizovaným kódom "96").

Je potrebná diaľničná známka na prívesný vozík?

Pokiaľ celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (automobilu a prípojného vozidla) nepresahuje 3500 kg, stačí mať len jednu diaľničnú známku pre automobil.

Pokiaľ celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (automobilu a prípojného vozidla) presahuje 3500 kg, je potrebné mať 2 diaľničné známky - jednu pre automobil a jednu pre prípojné vozidlo.

8S akými najčastejšími chybami sa na praktických skúškach v autoškole stretávame?

Zhodenie kužeľa alebo kontakt s kužeľom pri jazde na cvičisku.

Zaparkovanie vozidla tak, že hoci len malou časťou, no predsa presahuje vodorovnú čiaru (napr. kolesom, zrkadlom, ťažným zariadením...).

Zaparkovanie do garáže tak, že vozidlo je blízko k ľavej čiare, následne pri otvorení a vystúpení z vodičových dverí, tieto presahujú vodorovnú čiaru, ktorá znázorňuje stenu garáže resp. vedľa parkujúce vozidlo.

Pri vychádzaní z cvičiska do premávky nevšimnutie si svietiacej kontrolky na prístrojovke. Najčastejšie svieti kontrolka nedovretých dverí. Pri otázke skúšobného komisára, či je všetko v poriadku, žiak väčšinou skontroluje iba dvere a zabudne na kufor (často ide práve o zle zavretý kufor, z ktorého alebo do ktorého sa niečo vkladalo/vyberalo...)

Kontrola bezpečnostných pásov – nie len vlastného, na pás treba upozorniť aj spolujazdcov vo vozidle, kt. majú povinnosť sa ním pripútať.

Rozbiehanie sa na ručnej brzde, príp. slabo povolená ručná brzda.

Na priechodoch pre chodcov nedanie prednosti chodcom, príp. nepustenie autobusov MHD vychádzajúcich zo zastávok - nie však na poslednú chvíľu, pretože prudké brzdenie pred priechodom pre chodcov môže viesť k nárazu s vozidlom idúcim za ním.

Dávanie prednosti chodcom - ak vodič ide na zelenú a púšťa chodcov, ktorí stoja pred priechodom pre chodcov na červenú.

Nedanie prednosti chodcom pri odbočovaní vpravo, keď chodcom svieti zelený signál „voľno“.

Pri odbočovaní vľavo svieti v rohu križovatky zelená šípka na opustenie križovatky – v takom prípade má prednosť vozidlo autoškoly, nedáva prednosť oproti idúcim vozidlám ani chodcom.

Pri jazde s viacerými jazdnými pruhmi idúcimi cez križovatku rovnakým smerom platí pravidlo: ak sme pred križovatkou v pravom jazdnom pruhu, za križovatkou pokračujeme tiež v pravom pruhu, ak sme v ľavom pruhu, pokračujeme do ľavého pruhu.

Pri odbočovaní v križovatke s pripájacím pruhom žiak prejde ešte cez súvislú čiaru a nepočká na čiaru prerušovanú.

Nezastavenie na stopke – tzn. úplne zastavenie vozidla, nestačí ho len spomaliť.

Nedanie prednosti v jazde na vedľajšej ceste (žiak sa ani nepozrie, či niekto prichádza po hlavnej...).

Bezdôvodne pomalá jazda na bezpečných, prehľadných úsekoch ciest.

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy (obec alebo podľa dopravnej značky).

Odbočenie do opačného smeru ako zadal skúšobný komisár.

Nedodržanie smeru jazdy - ak policajt vydá pokyn ísť smerom na konkrétny cieľ/mesto, žiak nemôže zmeniť smer jazdy či odbočiť z trasy, ak ho na to skúšobný komisár znovu nevyzve.

Ak má žiak dať prednosť v jazde, častokrát sa stáva, že sa nepozrie do smeru, odkadiaľ má dávať prednosť. Preto je potrebné aj otočiť hlavu tak, aby policajt videl, že žiak sa pozerá, kam treba (nie sa potom vyhovárať „však nič nešlo“).

Zastavenie vozidla na mieste s označením zákazu zastavenia príp. zastavenie vozidla na prázdnom mieste pred garážou alebo výjazdom z dvora.

Pri skupine C, CE - nenastavenie mýtnej jednotky podľa aktuálneho počtu náprav.

Precenenie svojich schopností, riskantná jazda, často rýchly vjazd do križovatky s domnienkou „to by som stihol“ – aj prejazd križovatkou má byť bezpečný - pribrzdiť, preradiť, pozrieť sa...

Skúšobný komisár by mal objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť u žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia zvládnutie úkonov a preukázanie schopností podľa platnej legislatívy. Tzn. že sa nehodnotí stupňom neprospel za každú chybu, no ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť či plynulosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku ukončí.

Na druhej strane nie každý žiak je po stanovenom počte hodín výcviku v autoškole pripravený na skúšku.V prípade záujmu si žiaci môžu navyše dohodnúť doplnkové jazdy s inštruktorom (poplatok za tieto jazdy nie je zahrnutý v cene kurzu). Pre niekoho sú tieto jazdy potrebné, pre iného sú to jazdy, na ktorých možno vychytáva posledné chyby - to závisí predovšetkým od individuálnych schopností jednotlivca...

 

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás na našich prevádzkach v Žiline, Martine, alebo Bytči.